Sizindir.com Firma Rehber Portalınız

Kurumsal | Sizindir.com Firma Rehber Portalınız

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle Üyelik Sözleşmesi olarak anılacaktır.) 1484 sk. no ; 19/A  Alsancak - Konak - İZMİR  adresinde'ki Sizindir.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca Sizindir.com olarak anılacaktır.) ile www.sizindir.com Portalına üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve sizindir.com Portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren üye arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Portal : www.sizindir.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “Sizindir.com'un Hizmetlerini sunduğu internet sitesi.
Kullanıcı :  Portal'a erişen her gerçek veya tüzel kişi.
Üye:  Portal'a üye olan ve  Portal' dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı.
Üyelik :  Üye  olmak isteyen Kullanıcı'nın, Portal'daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin SİZİNDİR.COM tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin SİZİNDİR.COM tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. SİZİNDİR.COM'da gerekli görmesi halinde üye'nin üyelik statüsünü sona erdirebilir, üyelik'i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.
Üyelik Sözleşmesi : Portal'da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının Üyelik Sözleşmesi'ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Portal'da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.
SİZİNDİR.COM Üyelik Hesabı : Üye'nin Portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, Üyelik'le ilgili konularda SİZİNDİR.COM'a talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile Portal üzerinden eriştiği üye'ye özel internet sayfaları bütünü.
SİZİNDİR.COM Hizmetleri (Hizmetler): Portal içerisinde Üye'nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla SİZİNDİR.COM tarafından sunulan uygulamalardır. SİZİNDİR.COM'un, Portal içerisinde sunulan Hizmetler'inde dilediği zaman değişiklikler ve + veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve + veya uyarlamalarla ilgili üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar portal'dan üye'ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
İçerik : Portal'da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
SİZİNDİR.COM Arayüzü : SİZİNDİR.COM ve Üye'ler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcı'lar tarafından görüntülenebilmesi ve SİZİNDİR.COM'un Veritabanıından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcı'lar tarafından kullanılan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları SİZİNDİR.COM'a ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
SİZİNDİR.COM Veritabanı : Portal dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği SİZİNDİR.COM'a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.
Bana Özel sayfası: Üye'nin Portal'da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfa.
3. Üyelik Sözleşmesinin Konusu ve Kapsam'
İşbu Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, Portal'da sunulan Hizmetler'in, bu Hizmetler'den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile Portal içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler'e ilişkin SiZİNDİR.COM tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir. Kullanıcı, işbu üyelik Sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin SİZİNDİR.COM tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik Şartları

4.1  Portal'a üye olabilmek için reşit olmak ve SİZİNDİR.COM tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.
4.2  SİZİNDİR.COM herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilir, Üye'nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, üye'nin SİZİNDİR.COM'da bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.
5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
5.1 Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri
5.1.1  Üye , Portal'da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Üyelik Sözleşmesi hükümleri ile Portal'daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.
5.1.2  Üye , “SİZİNDİR.COM'un yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda Üye'lere ait gizli + özel + ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple SİZİNDİR.COM'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde Üye'nin Portal üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile SİZİNDİR.COM'a bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde üye'nin kendisine bildirdiği adı soyad bilgisini SİZİNDİR.COM'la ilgili tarafa verebilir.
5.1.3. Üye'lerin, SİZİNDİR.COM Üyelik Hesabı'na girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifre'nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer üye'lerin ve-veya SİZİNDİR.COM'un ve + veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve-veya manevi her tür zararlardan üye sorumludur.
5.1.4. Üye, Portal dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Portal üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. SİZİNDİR.COM, üye tarafından SİZİNDİR.COM'a iletilen veya portal üzerinden üye tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
5.1.5. Üye, SİZİNDİR.COM'un yazılı onayı olmadan işbu üyelik Sözleşmesi'ni veya bu Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.1.6. Üye hukuka uygun amaçlarla portal üzerinde işlem yapabilir. üye'nin, portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. üye, SİZİNDİR.COM ve-veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki portal dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde portal'a yüklemeyeceğini bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve-veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. üye'nin işbu üyelik sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SİZİNDİR.COM doğrudan ve-veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.1.7. “SİZİNDİR.COM'un, üye'lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve SİZİNDİR.COM arayüzü'nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, SİZİNDİR.COM üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine SİZİNDİR.COM tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup SİZİNDİR.COM'un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
5.1.8. üye, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili SİZİNDİR.COM'un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “SİZİNDİR.COM'u ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 
5.2. SİZİNDİR.COM'un Hak ve Yükümlülükleri
5.2.1. SİZİNDİR.COM, işbu üyelik Sözleşmesin'de bahsi geçen hizmetleri ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili SİZİNDİR.COM Üyelik hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu üyelik Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; SİZİNDİR.COM her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu üyelik sözleşmesi ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
5.2.2. SİZİNDİR.COM, portal'da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme üye'lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri portal kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. SİZİNDİR.COM, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. üye'ler, SİZİNDİR.COM talep ettiği değişiklik ve-veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve-veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde SİZİNDİR.COM yapabilir. SİZİNDİR.COM tarafından talep edilen değişiklik ve - veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
5.2.3. Portal üzerinden, SİZİNDİR.COM'un kendi kontrolünde olmayan satıcı'lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve-veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler üye'ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle SİZİNDİR.COM tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında SİZİNDİR.COM'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.2.4. SİZİNDİR.COM, portal'ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, üyelik sözleşmesi koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir SİZİNDİR.COM bu mesaj ve içeriği giren üye'nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.
5.2.5. SİZİNDİR.COM'un, SİZİNDİR.COM çalışanlarının ve yöneticilerinin, portal'da üye'ler ve “Kullanıcı'lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.
5.2.6. SİZİNDİR.COM, 5651 sayılı internet Ortamında Yapılan Yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no’lu yazısı ile yer Sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir.
6.   Gizlilik Politikası
6.1  SİZİNDİR.COM, portal'da üye'lerle ilgili bilgileri işbu üyelik sözleşmesi ve işbu üyelik sözleşmesi'nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-4’teki gizlilik politikası kapsamında kullanabilir. SİZİNDİR.COM üye'lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.
6.2. SİZİNDİR.COM'un, üyelik sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da üye olma aşamasında talep edilen ad + soyad, telefon numarası, e-mail adresi gibi bilgileri yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde üye ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda SİZİNDİR.COM’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için SİZİNDİR.COM'un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. SİZİNDİR.COM'un belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve-veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.

7.   Fikri mülkiyet hakları
üye'ler, SİZİNDİR.COM'un hizmetlerini, SiZİNDİR.COM bilgilerini ve SİZİNDİR.COM'un telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının SİZİNDİR.COM'un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu portal kullanım koşulları dahilinde SİZİNDİR.COM tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde SİZİNDİR.COM'un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

8.   Üyelik Sözleşmesi değişiklikleri
SİZİNDİR.COM, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda portal'da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu üyelik sözleşmesi'nin değişen hükümleri, portal'da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu üyelik Sözleşmesi, üye'nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.   Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SİZİNDİR.COM işbu üyelik Sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SİZİNDİR.COM için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SİZİNDİR.COM'da herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve SİZİNDİR.COM'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.  Uygulanacak hukuk ve yetki
İşbu üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu üyelik sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.  SİZİNDİR.COM Kayıtlarının Geçerliliği
üye, işbu üyelik sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda SİZİNDİR.COM'un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,SİZİNDİR.COM'u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.  Yürürlük
İşbu üyelik sözleşmesi ve üyelik Sözleşmesiy'le atıfta bulunulan ve üyelik sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile portal'da yer alan kurallar ve şartlar, üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üyelik sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

13.  üyelik sözleşmesi'nin Ekleri
13.1 üye, Ek-1 Kullanım Koşulları,Ek-2 gizlilik Politikası,Ek-3 SİZİNDİR.COM hizmetleri , Ek-4 İlan verilmesi, satışa arzı, Listelenmesi Yasaklı ürün ve hizmetler, Ek-5 Kullanıcı profilinde değişiklik, Ek-6 SİZİNDİR.COM hizmetler Kategorisi Kuralları  ile portal'da yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu üyelik Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, üye olarak üyelik sözleşmesi ile eklerine ve portal'da yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

EKLER:

Ek-1 Kullanım Koşulları
Ek-2 Gizlilik Politikası
Ek-3 SİZİNDİR.COM Hizmetleri 
Ek-4 İlan verilmesi, satışa arzı, listelenmesi yasaklı ürün ve hizmetler
Ek-5 Kullanıcı profilinde değişiklik
Ek-6 SİZİNDİR.COM hizmetler kateğorisi kuralları
 
EK - 1 Kullanım Koşulları ;

WWW.SİZİNDİR.COM alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. WWW.SİZİNDİR.COM internet sitesini bundan böyle portal olarak anılacaktır ziyaret ederek ve-veya üye olarak, işbu kullanım Koşulları'nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, kullanım koşullarıN'da belirtilen ve portal'da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, portal'da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen portalı kullanmaktan vazgeçiniz.
1.1. İşbu portal'ın sahibi 1484 SK. NO : 19/A  Alsancak-Konak-İZMİR adresinde mukim SİZİNDİR.COM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LTD.ŞTİ. bundan böyle kısaca SİZİNDİR.COM olarak anılacaktır’dir. Portal”da sunulan ve işbu kullanım Koşulları'nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, SİZİNDİR.COM tarafından sağlanmaktadır.
1.2. SİZİNDİR.COM işbu kullanım koşulları'nı, portal'da yer alan her tür bilgi ve içerik'i,  kullanıcı'ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak portal'da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. portal hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde portal'a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi kullanım Koşulları”nı ve SİZİNDİR.COM tarafından işbu kullanım Koşulların'da yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu kullanım koşulları internet sitesi üzerinden yayınlanarak portalı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.
2. TANIMLAR

 Portal: WWW.SİZİNDİR.COM isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan SİZİNDİR.COM'un hizmet'lerini sunduğu internet sitesi.
 Kullanıcı: portal'a erişen her gerçek veya tüzel kişi.
üye: portal'a üye olan ve portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kullanıcı.
Üyelik : Üye olmak isteyen kullanıcı'nın, portal'daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin SİZİNDİR.COM tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin SİZİNDİR.COM tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. SİZİNDİR.COM gerekli görmesi halinde üye'nin üyelik statüsünü sona erdirebilir, üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.
SİZİNDİR.COM Üyelik Hesabı: Üye’nin portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelik'le ilgili konularda SİZİNDİR.COM'a talepte bulunduğu, üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile portal üzerinden eriştiği üye'ye özel internet sayfaları bütünü.
SİZİNDİR.COM Hizmetleri : Portal içerisinde üye'nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla SİZİNDİR.COM tarafından sunulan uygulamalardır. SİZİNDİR.COM, portal içerisinde sunulan hizmet'lerinde dilediği zaman değişiklikler ve-veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve-veya uyarlamalarla ilgili üye'nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar portal'dan üye'ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar portal'da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
İçerik: Portal'da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
SİZİNDİR.COM Arayüzü : SİZİNDİR.COM ve üye'ler tarafından oluşturulan içeriğin kullanıcı'lar tarafından görüntülenebilmesi ve SİZİNDİR.COM veritabanın'dan sorgulanabilmesi amacıyla kullanıcı'lar tarafından kullanılan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları SİZİNDİR.COM'a ait olan tasarımlar içerisinde portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
SİZİNDİR.COM veritabanı : Portal dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği SİZİNDİR.COM'a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır
3. SİZİNDİR.COM HİZMETLERİ
3.1. SİZİNDİR.COM, üye'ler tarafından SİZİNDİR.COM veritabanı'na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle SİZİNDİR.COM veritabanı üzerinden kullanıcı'lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
3.2. SİZİNDİR.COM, portal içerisinde kullanıcı'ların, üye ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
3.3. SİZİNDİR.COM, portal dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kateğoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
3.4. SİZİNDİR.COM, portal dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile portal dahilinde erişilen içerik'leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. SİZİNDİR.COM, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.
 
4. SİZİNDİR.COM PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Kullanıcı'lar hukuka uygun amaçlarla portal üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili SİZİNDİR.COM'un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.2. Portal, üye'ler tarafından SİZİNDİR.COM veritabanı'na yüklenen içerik'lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. SİZİNDİR.COM, kullanıcı'lar tarafından görüntülenen ilan ve içerik'lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve içerik'ler dolayısıyla SİZİNDİR.COM'un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü SİZİNDİR.COM'un hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını kullanıcı'lar kabul ve beyan etmektedir.
4.3. Kullanıcı' Portal dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, kataloğları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla SİZİNDİR.COM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
4.4. Kullanıcı'lar Portal dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, SİZİNDİR.COM'un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
4.5. Kullanıcı'lar,Portal dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden üye veya SİZİNDİR.COM'un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.
4.6. SİZİNDİR.COM, 5651 Sayılı Yasa uyarınca yer sağlayıcılığı faaliyet belgesi'ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca yer sağlayıcı'lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla kullanıcı'ların portal üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
4.7. SİZİNDİR.COM, Kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. SİZİNDİR.COM aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, portal'ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı browser tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. SİZİNDİR.COM'un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, SİZİNDİR.COM'un işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.
4.8. SİZİNDİR.COM, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie çerez ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj-teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının SİZİNDİR.COM'un yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
4.9. Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve-veya SİZİNDİR.COM'un kullanım Koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; SİZİNDİR.COM'un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.10.SİZİNDİR.COM, ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve SİZİNDİR.COM arayüzü'nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, SİZİNDİR.COM üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine SİZİNDİR.COM tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; SİZİNDİR.COM'un talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.11. Portal'ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, portal'in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde site'ye erişim sağlanmaya çalışılması, site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği, data minig, veri taraması,data trawling vb. "screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, site'nin ve portal'deki içeriğin kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup, SİZİNDİR.COM'un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde, SİZİNDİR.COM, kullanıcı'yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
4.12. Portal'da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan SİZİNDİR.COM'un sorumlu tutulamayacağını kullanıcı kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Bu Portal dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu portal'ın sınırlı olmamak kaydıyla SİZİNDİR.COM veritabanı, SİZİNDİR.COM Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar tüm elemanları hepsi birlikte SİZİNDİR.COM'un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır. SİZİNDİR.COM'a ait ve-veya SİZİNDİR.COM tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcı'lar, SİZİNDİR.COM hizmetlerini, SİZİNDİR.COM bilgilerini ve SİZİNDİR.COM'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının  hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu site kullanım koşulları dahilinde SİZİNDİR.COM tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde SİZİNDİR.COM'un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
 
İşbu Kullanım Koşulları dahilinde SİZİNDİR.COM tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde SİZİNDİR.COM, SİZİNDİR.COM hizmetleri, SİZİNDİR.COM bilgileri, SİZİNDİR.COM telif haklarına tabi çalışmaları, SİZİNDİR.COM ticari markaları, SİZİNDİR.COM'un ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
 SİZİNDİR.COM, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu kullanım Koşulları'nı herhangi bir zamanda portal'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları'nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu kullanım Koşulları kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde SİZİNDİR.COM'UN herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve SİZİNDİR.COM'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu kullanım koşulların'dan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL
İşbu kullanım Koşulları SİZİNDİR.COM tarafından portal'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı'lar işbu kullanım Koşulları'nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri portalı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.
 
Ek - 2 Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, SİZİNDİR.COM Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ. SİZİNDİR.COM veya Şirket tarafından yönetilmekte olan http://www.sizindir.com/  adresinde yer alan web sitesinin, portal kullanımı sırasında elde edilen ve-veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında kullanım ve üyelik sözleşmesin'deki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar, üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu gizlilik politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır. Bununla beraber işbu gizlilik politikası aynı zamanda üyelik ilişkisi dışında kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğini haizdir.    
Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcı’ların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her alt kullanıcıdan,
·         Onay alınacağını,
·         Onay alınmazsa, Alt Kullanıcı’nın Portal’i kullanamayacağını,
·         Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.
SİZİNDİR.COM, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır. SİZİNDİR.COM, bu amacını gerçekleştirebilmek için Kullanıcıların kişisel verilerini aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlemektedir.
veriler nasıl elde edilmektedir.
SİZİNDİR.COM, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:
·           Doğrudan tarafımıza vermiş olduğunuz veriler: Hizmet’in ifası için ve Portal’ın kullanımı öncesinde veya sırasında, SİZİNDİR.COM'a Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan kullanıcılar tarafından Sahibinden’e verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.
·           Platformumuzu kullandığınız zaman elde ettiğimiz veriler: SİZİNDİR.COM'un sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.
SİZİNDİR.COM, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie, çerez ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da görüntülü reklam ağın'daki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.
Google AFS reklamlarının SİZİNDİR.COM'a yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
Verilerin toplanmasına ilişkin detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
Hangi Veriler Toplanmaktadır?
SİZİNDİR.COM, yukarıda belirtilen metotlarla Kullanıcılardan çeşitli statik, sabit ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. SİZİNDİR.COM'un topladığı veriler, kullandığı hizmetler ile özelliklere bağlıdır.
İşbu başlık altında, Sahibinden tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu gizlilik politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında kişisel veri ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır. Ad ve İletişim Bilgileri; Ad, soyadı, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası, ulusal kimlik numarası, kimlik fotokopisi ve diğer benzer veriler. Kimlik Doğrulama Bilgileri; Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları. Demografik Veriler; Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, meslek, tercih edilen dil ve benzeri veriler.
·           Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere SİZİNDİR.COM'u veya Çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, emlak endeksi kullanım bilgileri, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, endeks sorgusu oluşturulan il, ilçe, mahalle, Portal üzerinden bakılan ürünler, metrekare fiyatları, önceliklendirme seçenekleri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, Portal’a son giriş tarihi, kullanılan Doping türü, gönderi türü, ziyaret edilen web siteleri,  girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve ilanların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri veriler.
·           Konum Verileri; Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı SİZİNDİR.COM'un mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanları aramak istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.
·           Ödeme Verileri; Ajans ve müşteri fatura ve ödeme bilgileri, ad-soyadı fatura adresi, üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.
·           İçerik Verileri; Markanın sahte olmadığına dair talep edilen belgeler fatura, garanti belgesi vs, ürünün kişiye ait olduğunu ya da ürün üzerindeki yetkisini gösteren belgeler tapu, ruhsat, marka tescil belgesi gibi, ilan bilgileri, üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, yenileme tarihi, ilan reddetme nedeni, geri bildirim, belge gönderim nedeni, Hizmet’in kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler.
Parmak izimi vermek zorunda mıyım ?
Mobil uygulamada şifre kullanımı yerine parmak izi ile giriş uygulamasını tercih edebilirsiniz. Mobil cihazın ayarlar kısmından yapacağınız parmak izi tanımlaması ile gerçekleştirilecek işlem kapsamında SİZİNDİR.COM'a parmak iziniz hiçbir şekilde iletilmeyecektir. Mobil cihaz üzerinden SİZİNDİR.COM'a sadece doğrulama ya da hata uyarısı gelmekte ve buna istinaden uygulamaya girişiniz sağlanmaktadır. Onay gelmediği takdirde işlemi tekrarlamaya ya da başka bir yolla giriş yapmaya yönlendirilirsiniz. Parmak izi ile giriş seçeneğini cihazınızın ayarlar bölümünden her zaman kapatabilirsiniz.
Toplanan Veriler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır ?
İşbu Gizlilik Politikasında ve Üyelik Sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir.
Yukarıda yer alan veri kategorilerinin hangi amaçla işleneceklerine dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.
Ad ve İletişim Bilgileri: şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon,  analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespit edilmesi;
Kimlik Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun-hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim, risk yönetimi,
Demografik Veriler: promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat,Kullanım verileri ve ilgi alanları sık kullanılanlar pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi;
Konum verileri: Denetim ve kontrol, risk yönetimi;
Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında,
İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek amacıyla işlenebilecektir.
SİZİNDİR.COM tarafından Portal dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, SİZİNDİR.COM ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.
Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir ?
Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında SİZİNDİR.COM'un ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir.
İşbu Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.
Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?
SİZİNDİR.COM, kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, üyelik sözleşmesi ve hizmetler’in ifası, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, iyileştirme ve kişiselleştirme dahil, Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek, hizmet’lerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, kullanıcı kimliklerinin doğrulanması ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Ayrıca, kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.
Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Gizlilik Politikasında belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.
SİZİNDİR.COM kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.
Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz
Kullanıcı, SİZİNDİR.COM'a başvurarak kendisiyle ilgili;
·         Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
·         İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
·         İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini aşağıda yer alan bize nasıl ulaşabilirsiniz, maddesinde belirtilen iletişim kanalı ile SİZİNDİR.COM'a iletebilecektir. SİZİNDİR.COM, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu-olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.
Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.
Kişisel Verileri Saklama Süresi
SİZİNDİR.COM, elde ettiği kişisel verileri, kullanıcılara hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve üyelik sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.
Buna ek olarak, SİZİNDİR.COM, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.
Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz
SİZİNDİR.COM, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.
SİZİNDİR.COM, kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. SİZİNDİR.COM, işbu gizlilik politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.
Ancak Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, SİZİNDİR.COM uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
Gizlilik politikası üzerinde gerçekleşecek Olan değişiklikler
SİZİNDİR.COM, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Sahibinden’in Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz.
Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal  https://www.sizindir.com/ adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde SİZİNDİR.COM'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini de 1484 SK. NO : 19/A Alsancak-Konak-İZMİR Türkiye adresime yazılı olarak iletebilecektir. Kullanıcı ayrıca, gizlilik politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da talep edebilir. 
 
Ek - 3 SİZİNDİR.COM Hizmetleri 

1.   SİZİNDİR.COM İlan Hizmetleri
1.1. Üye, SİZİNDİR.COM üyelik hesabı üzerinden SİZİNDİR.COM tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve SİZİNDİR.COM veritabanı’na yükleyecektir.
1.2  SİZİNDİR.COM, üye tarafından oluşturulan ilan-ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Portal"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. SİZİNDİR.COM, ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, portal'da yayınlayacaktır.
1.3  SİZİNDİR.COM, portal'da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve portal'da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle üye'ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. SİZİNDİR.COM bahsi geçen duruma ilişkin üye'ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde üye de ödemiş olduğu bedelin iadesini SİZİNDİR.COM talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.4  SİZİNDİR.COM, üye'nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve SİZİNDİR.COM ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir.Üye, bu konuda SİZİNDİR.COM'a yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.
1.5  üye, SİZİNDİR.COM Üyelik hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir defa ve-veya itiraz ileri süremeyeceğini ve-veya bu defa veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.6  Üye, Portal'da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, portal'ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin portal'da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.7  Üye, Portal'da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. Üye'nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için SİZİNDİR.COM'dan, üye'ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan üye'liğini askıya alabilir, üye'likten çıkarabilir, "Üye'likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.
1.8  Üye, tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.9  Üye, seçmiş olduğu kategoriye ilişkin  ücreti ödemeyi  kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.10 Üye, kendisine ait ilanlarını portal'ın mağazalar bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte Portal üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, portal'ın mağazalar bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-7 Kurumsal Üyelik Kuralların'da belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.
1.11 Üye, farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla SİZİNDİR.COM Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, üye'liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla SİZİNDİR.COM Üyelik Hesabı açtığının, SİZİNDİR.COM tarafından tespit edilmesi halinde; SİZİNDİR.COM'un, bu kişinin tüm SİZİNDİR.COM Üyelik Hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.
2.   SİZİNDİR.COM Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetleri
Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen alıcı ve satıcı sıfatına sahip üye'lerin portal'ın alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi on-line ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu Sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde usulüne uygun şekilde SİZİNDİR.COM'a bildirilmesi durumunda alıcı tarafından SİZİNDİR.COM'un Güvenli Hesabı'na aktarılan ürün bedelinin satıcı'nın hesabına transfer edilmesi, eğer satıcı borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu Sözleşme'de belirtilen koşullar çerçevesinde alıcı tarafından SİZİNDİR.COM'a bildirilirse; Alıcı tarafından SİZİNDİR.COM'un Güvenli Hesabı'na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde alıcı'ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve portal'da detayları açıklanan sistemdir.
Aşağıdaki hükümler, SİZİNDİR.COM Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti'ni kullanan alıcı ve satıcı sıfatına sahip olan üye'lerin hak ve yükümlülükleri ile SİZİNDİR.COM'un bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.
SİZİNDİR.COM Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nden yararlanan satıcı'lar aynı zamanda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere de uymak zorundadır. Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetin'den yararlanan satıcı'ların sisteme girdikleri ilanlarda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak uygulanacaktır.
 
2.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri
2.1.1 Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetin'de alıcı; portal'da ilanları gösterilen "Satıcı"ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini SAHİBİNDEN internet portalının alt yapısını kullanarak yapar. Alıcı'nın portal üzerinden SİZİNDİR.COM'un internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, satıcı ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. Alıcı bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.
2.1.2 Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetin'de satıcı; eğer ürünün belli fiyat aralıkları içerisinde alıcı tarafından verilecek teklifler neticesinde kesin satış fiyatının belirlenmesine ilişkin bir satış yöntemi öngörmüşse, teklif ver butonunu kullanarak, alıcı" ürünü satın almak istediği fiyatı belirterek satıcı'ya teklifini yapar. Alıcı'nın yapacağı bu teklif satıcı'nın belirlediği teklif aralıkları içerisinde yapılmak zorundadır.Satıcı'nın alıcı'nın teklifini kabul etmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur. Kabul beyanı sistem üzerinden alıcı'nın elektronik posta adresine gönderilir ve eş zamanlı olarak alıcı'nın SİZİNDİR.COM Üyelik Hesabın'da görüntülenir. Satıcı kabul veya red beyanını SİZİNDİR.COM Üyelik Hesabı"nı kullanarak yapmak zorundadır. SİZİNDİR.COM Üyelik Hesabı kullanılmadan yapılan kabul veya red beyanlarına ilişkin SİZİNDİR.COM'un hiçbir sorumluluğu yoktur. Satıcı tarafından alıcı'nın verdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul edilmesinden 3 (üç) işgünü içerisinde taraflarca anlaşılan ürün bedelinin alıcı tarafından SİZİNDİR.COM'da "Güvenli Hesabı"na yatırılmaması durumunda, taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetin'de satıcı ürünün fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde belirtmişse, alıcı'nın sepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili ödeme işlemini gerçekleştirmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.
2.1.3 Alıcı, Portal üzerinden SİZİNDİR.COM internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, alıcı tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme kapsamında istisnai durumlar 2.1.2, son maddesinde belirtilen teklif bedelinin suresi içerisinde SİZİNDİR.COM Güvenli Hesabina yatırılmaması,satıcı'nın kimliğinin belirli olmaması, satıma konu olan ürünün işbu sözleşmenin .2.1.1 ve 2.1.2 maddelerinde belirtilen şekilde taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren Satıcı tarafından belirtilen süre zarfında alıcı'ya ulaşmaması olarak tanımlanmıştır.
2.1.4 Alıcı, Portal üzerinden SİZİNDİR.COM'un internet portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, SİZİNDİR.COM'un Güvenli hesabı'na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının SİZİNDİR.COM'un Güvenli Hesabı dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; SİZİNDİR.COM'un işbu sözleşmede belirtilen Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti'ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi, alıcı ve "Satıcı"nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. SİZİNDİR.COM, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek alıcı'ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, SİZİNDİR.COM tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında portal'ın ilgili bölümünden alıcı'ya duyurulmaktadır. Alıcı taksitli ödemeye karar verir ise, portal'ın ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.
2.1.5 Alıcı, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde satıcı ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla SİZİNDİR.COM'un, Güvenli Hesabı'na, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. Alıcı, satıcı'ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp güvenli hesap'taki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transferi için SİZİNDİR.COM Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını veya satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü satıcı'ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için SİZİNDİR.COM üyelik hesabı üzerinden bildirimde bulunacagını kabul ve taahhüt eder. Alıcı ürünü, satıcı'ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde SİZİNDİR.COM'un Güvenli Hesabın'da tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak satıcı'nın ürünü geri aldığına dair SİZİNDİR.COM üyelik hesabı üzerinden bildirimde bulunması halinde alıcı'nın hesabına geri gönderilecektir. Alıcı tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde, verilen  onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda SİZİNDİR.COM'un, üye'ler arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. Alıcı yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, SİZİNDİR.COM tarafından satıcı'nın kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve SİZİNDİR.COM Güvenli Hesabın'da bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan satıcı'ya transferi için SİZİNDİR.COM Üyelik Hesabı üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. Alıcı işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, portal dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.1  Alıcı, Satıcı'lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve-veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında SİZİNDİR.COM'un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
2.2  Alıcı, Satıcı'ya havale edilmesi için SİZİNDİR.COM'un güvenli hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve alıcı tarafından işbu sözleşmenin 2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın SİZİNDİR.COM'a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte SİZİNDİR.COM'un Güvenli Hesabı"nda bulunan alıcı ve-veya satıcı'nın parası üzerinde SİZİNDİR.COM'un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.
2.2 Satıcıların hak ve yükümlülükleri
2.2.1  Satıcı satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu, bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.Satıcı satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya portal'ın ilgili yerlerinde belirtilen portal'ın ve portal'da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu SİZİNDİR.COM'un ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
2.2.2  Satıcı, satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan alıcı'ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.
2.2.3 "Satıcı, Alıcı"nın SİZİNDİR.COM'un Güvenli Hesabı"na parayı göndermesi halinde alıcı'ya ürün ve-veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve-veya hizmetin teslimini alıcı ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.
2.2.4 "Satıcı, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde SİZİNDİR.COM'a yapılan taleplere karşı SAHİBİNDEN’i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.2.5 "Satıcı, işbu sözleşmenin 2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, SİZİNDİR.COM tarafından yönetilen SİZİNDİR.COM Güvenli Hesabı'na alıcı ve satıcı arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere alıcı tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. Satıcı, alıcı'nın ürünü teslim alıp, SİZİNDİR.COM'un Güvenli Hesabı"ndaki ürün bedelinin Satıcı'nın hesabına iletilmesi için SİZİNDİR.COM'a bildirimde bulunabileceğini veya satıcı tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti satıcı'ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için SİZİNDİR.COM'a bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. Satıcı, alıcı'nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde SAHİBİNDEN’in, satıcı'nın alıcı'ya yolladığı ürün ve hizmeti alıcı'nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve SİZİNDİR.COM'un Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan alıcı tarafından satıcı'ya iletilmesi için SİZİNDİR.COM'a bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. Satıcı işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, Portal dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.2.6  Satıcı, Alıcı'ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ara olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını, ürün veya hizmetin alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.Satıcı işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, SİZİNDİR.COM tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri SİZİNDİR.COM Üye Hesabı üzerinden portal'a gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, alıcı tarafından sİZİNDİR.COM Güvenli Hesabı'na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve alıcı'ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.2.7  Satıcı, Alıcı'nın kendisine havale edilmesi için SİZİNDİR.COM'un Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve alıcı'nın işbu sözleşmenin 2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın SİZİNDİR.COM'a bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte SİZİNDİR.COM'un güvenli hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve-veya "Satıcı"nın parası üzerinde SİZİNDİR.COM'un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 
3. Listeleme Hizmetleri
3.1 Bu Hizmet üye'lerin SİZİNDİR.COM Üyelik hesabı üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin SİZİNDİR.COM portalında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “SAHİBİNDEN” “portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden kullanıcı'ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda üye'lere ait ilanların kullanıcı tarafından SİZİNDİR.COM tarafından belirlenen sıra dahilinde SİZİNDİR.COM ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme, SİZİNDİR.COM veritabanına gelen sorguların SİZİNDİR.COM veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların kullanıcı'ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, üye'ler işbu dokümanda belirtilen doping hizmetlerini seçmemiş iseler, otomatik olarak listelenir. Üye'ler ilanların listelemede farklı şekilde sorgu sırası, ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden yer almasını isterlerse, işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.
3.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğinin seçimi öncelikle üye'ye aittir. Üye'nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda SİZİNDİR.COM ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini üye'ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.
3.3 “SAHİBİNDEN” “Portal”ında görüntülenecek ilanların kaç adetinin ücretsiz olacağı, kaç adetinin ise ücretli olacağını belirlemek hak ve yetkisi SİZİNDİR.COM'a aittir. SİZİNDİR.COM bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. Üye'nin portal'da görüntülenen ücretsiz ilanları SİZİNDİR.COM'un “Üye'ye yapacağı bildirim neticesinde ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda üye SİZİNDİR.COM tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcut ilanları için SİZİNDİR.COM tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücret ödeyerek ilanların aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde portal üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir. üye SİZİNDİR.COM belirleyeceği süre içerisinde ilgili ilanlara ilişkin ücreti ödemez ise SİZİNDİR.COM bu sürenin bitiminde ücretli olacağını üye'ye bildirdiği ilanların portal dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.
 
4. Mağaza Sayfaları Hizmetleri
4.1 Üye”lerin SİZİNDİR.COM üyelik hesabı üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin SİZİNDİR.COM tarafından belirlenen ücret karşılığında Üye'ler tarafından “mağaza” adı altında oluşturulacak sayfalar toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.
4.2 Mağaza Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. Üye'ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.
5.  Doping
5.1 Üye'ler Portal dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “SAHİBİNDEN” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Doping) hizmetlerinden yararlanabilirler.
 
5.2 Bu hizmet sayesinde üye'ler SİZİNDİR.COM Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti SİZİNDİR.COM tarafından belirlenen dopinglerden birinin ya da birkaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan doping ya da dopinglerin özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Doping sadece seçilmiş olduğu ilana aittir,üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce yada sonra farklı bir ilana aktarılamaz, dopingin SİZİNDİR.COM kaynaklı sayfa hatalarından yada SİZİNDİR.COM veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı SİZİNDİR.COM tarafından dopingin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.
 
5.3 Doping içerik ve ücretleri SİZİNDİR.COM tarafından belirlenir. SİZİNDİR.COM söz konusu içerik ve ücretleri Portal'da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Dopingi yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın sitekurallarına aykırı olduğu durumlarda SAHİBİNDEN ilanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilan sahibine (üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.
5.4 Hediye Dopinglerin Ücretlendirilmesi Şartı. Kullanıcının mağazayı kapatma isteği halinde ya da mağaza kurallarının ihlali durumunda mağaza kullanım hakkının Sahibinden tarafından sona erdirilmesi durumunda sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz olarak tanımlanmış olan dopinglerin kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de mağaza kapatma isteği ya da mağaza kullanım hakkının sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak mağaza bedelinden kesilir ve mağaza bedeli bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.
5.5 SİZİNDİR.COM tarafından portal'da sunulan doping hizmetlerine (Doping) sayfasından ulaşılabilir.
6. Ek Hizmetler
  Üye'ler, yukarıda sayılan temel hizmet'lere ek olarak portal'dan duyurulan ve kullanım koşulları Portal'ın ilgili kısımlarında belirtilen hizmet'lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. Üyeler SİZİNDİR.COM tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve Portal'ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin Portal'ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
Ek - 4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler

sizindir.com portalında ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda belirtilmektedir.
SİZİNDİR.COM bu ürün ve hizmetlere ilişkin portalın ilgili bölümünde yapacağı açıklamalar doğrultusunda aşağıda örnek olarak belirtilen ürün ve hizmetlere eklemeler yapabilir.
Üye'ler SİZİNDİR.COM portalında belirtilen ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetleri güncel olarak takip etmek ve verdiği ilanlarının bu özellikleri taşımadığından emin olmak zorundadır.
sizindir.com portalında ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetlerin güncel listesine bu sayfadakilerle ile sınırlı olmamak kaydıyla Yasaklı Ürünler sayfasından ulaşılabilir.
İlan verenler, ilanlarından SİZİNDİR tarafından uygun görülenlerin, SİZİNDİR.COM tarafından uygun görülen süre boyunca “Efsane İlanlar” ya da İlginç İlanlar kategorisinde yayınlanmasına, SİZİNDİR.COM tarafından seçilen ilanların sosyal medyada, basın bülteninde, sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.
Ek - 5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik
Portal: www.sizindir.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
Kullanıcı: Portal'e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
Üye: www.sizindir.com portalına üye olan ve Portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve-veya tüzel kişiler.
Üyelik: Portal'ın ilgili bölümünden Üye olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından Portal'a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve SİZİNDİR.COM tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
Alıcı: İşbu sözleşmede belirtilen Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi hizmetini kullanmak suretiyle Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi üzerinden Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan üye".
Satıcı: İşbu sözleşmede belirtilen Güvenli Elektronik Ticaret hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve-veya hizmetleri Üye'ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve-veya tüzel kişi üye.
"Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi (Kısaca GET): Alıcı ve satıcı arasında düzenlenen satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde SİZİNDİR.COM tarafından sağlanan hizmet.
SİZİNDİR.COM Hizmetleri Kısaca Hizmet: portal içerisinde üye'nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla SİZİNDİR.COM tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. SİZİNDİR.COM, Portal içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üye'nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman hizmet'lerinde değişiklikler ve-veya uyarlamalar yapabilir. SİZİNDİR.COM tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üye'nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, SİZİNDİR.COM tarafından ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu Portal'dan Üye'ye duyurulur.
Kullanıcı Profili; kullanıcıların geçmişte SİZİNDİR.COM portalı üzerinden Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetin'den yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır.
Üye Profili değerlendirme sistemi, Üye'ler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, Üye'lerin ve Kullanıcı'ların diğer Üye'ler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen Üye'lerin inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye Profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece Üye'lere ve SİZİNDİR.COM'a aittir. Üye"ler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece SİZİNDİR.COM Hizmet'leri ve "Portal"ı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.
Üye Profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken üye'lerin yaptıkları yorum ve puanlamalara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen ve puanlamayı yapan "Üye"ye aittir. SİZİNDİR.COM Kullanıcı Profillerinde bulunan yorum ve puanlamalardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir. SİZİNDİR.COM'un söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Diğer alıcı ve satıcılar tarafından yapılan yorum ve verilen puanlar her bir Güvenli Elektronik Ticaret işlemi için 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu yorum ve puanlamalar değiştirilemez, silinemez, aynı Güvenli Elektronik Ticaret işlemi için tekrar oy verilemez.
Üye'ler hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Üye Profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf Üye'yi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar, bulundukları takdirde konuyla ilgili SİZİNDİR.COM'da meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve SİZİNDİR.COM'un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
Üye'ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir üye'ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Üye'nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üye'ler SİZİNDİR.COM'un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve Üye'nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dâhil olması halinde SİZİNDİR.COM'un söz konusu yorumu kaldırma ve-veya yorum sahibinin SİZİNDİR.COM üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder:
Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın SİZİNDİR.COM'a sunulmuş olması,
Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,
Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm SİZİNDİR.COM kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,
Yorumun SİZİNDİR.COM'a, yanlış ve-veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından yapılmış olması,
Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından SİZİNDİR.COM'a bildirilmesi,
Yorumun link veya script içermesi.
Üye'lerin, SİZİNDİR.COM tarafından portalda belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, SİZİNDİR.COM tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.
Ek - 6 Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları
sizindir.com Hizmetler Kuralları
1.    Üyelik
1.1.   Kurumsal üye sizindir.com Hizmetler’ kategorisi altındaki ‘Hizmet vermek istiyorum’ seçeneğindeki bilgileri sisteme kaydederek profesyonel olduğu ve hizmet vereceği kategorileri belirtir. Yalnız esnaf ve şirketler (şahıs şirketleri, ticari şirketler vs.) sizindir.com Hizmetler’de Kurumsal üye olarak hizmet sunabilecek olup, gerçek kişilerin hizmet sunma imkanı bulunmamaktadır.
1.2.   Kurumsal üye sizindir.com Hizmetler’ kategorisinden 31.12.2016 tarihine kadar ücretsiz olarak faydalanabilecek olup, bu tarihten itibaren her bir hizmet kategorisi için ayrı ayrı belirlenen üyelik bedelinin, 30 günde bir SİZİNDİR.COM'a bildirdiği ödeme bilgilerinde kayıtlı olan banka hesabından tahsil edilmesini kabul eder.
1.3.   Kurumsal üye, dilediği zaman kredi kartı bilgilerini Bana Özel bölümünden değiştirme imkanına sahiptir.
1.4.   Bireysel sizindir.com üyesi ise herhangi bir bedel ödemeksizin hizmet kategorilerinden yararlanabilir.

2.    Sizindir.com Hizmetler İşleyişi
2.1.   Kurumsal üyeler, ilgili bulundukları kategori-kategorilerdeki arama sonuçlarında sistemde kayıtlı puanlarına göre sıralanır. Puanlama, SAHİBİNDEN tarafından belirlenen ve zaman zaman değiştirilebilecek olan Puanlama koşullarına göre yapılacak olup, puanlama sistemi SİZİNDİR.COM'un herhangi bir Kurumsal üyeyi sertifikalandırdığı, onayladığı, tavsiye ettiği şeklinde yorumlanamaz. Puanlama koşullarına göre en yüksek puan alan Kurumsal üye profilleri dönüşümlü olarak arama sonuçlarında en üst sırada gözükür.
2.2.   Kurumsal üyeler, kredi kartından tahsil edilen vitrin bedeli karşılığında bir haftalık süre ile vitrin ana sayfasında ön sırada yer alabilir. Söz konusu vitrin ilanları dönüşümlü olarak yayınlanacaktır. Kurumsal üyenin üyeliğinin iptali veya kara listeye alınması halinde ödenen vitrin bedelinin iadesi talep edilemez.
2.3.   Bireysel üyeler, hizmet kategorileri altındaki Kurumsal üyelerden hizmet alıp hizmetin tamamlanmasını müteakip Kurumsal üyenin performansına ilişkin puanlama koşullarında belirtilen şekilde puan verebilir ve-veya yorum bırakabilir. Bireysel üyeler, Kurumsal üyelere verilen hizmetle ilgili soru yöneltebilir.  
2.4.   Bireysel üyenin Kurumsal üyeye sorduğu soruların yahut Kurumsal üye ile ilgili yorumlarının kişilik haklarına, hukuka, ahlaka aykırı ifadeler içermesi halinde Sizindir.com üyeliği sona erdirilecek olup, aynı şekilde cevap veren Kurumsal üyenin üyeliği sona erdirilebilecektir ve iptal edilebilecektir. Bireysel üyeler tarafından Kurumsal üyeler hakkında verilen yorumlar öncelikli olarak SİZİNDİR.COM sistemine düşmekte olup, bu yorumlar herhangi bir aykırılık içermediği takdirde yayınlanır. Gerçekleri yansıtmayan, sahte yorumların sisteme girilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ise ilgili üyeliğin iptali söz konusu olabilecektir.
2.5.   Kurumsal üye, yorumları yayından kaldırma yetkisine sahip değildir, yorumlarla ilgili itirazının olması halinde itiraz nedenini gösteren belgelerle birlikte yorumları SİZİNDİR.COM'a şikayet edebilir.
2.6.   Kurumsal üyeler diledikleri zaman Kurumsal üyelik profilini gizli statüsünde kullanarak arama sonuç listelerinde yer almamayı tercih edebilir.

3.     Kurumsal Üyeliğin İptali Koşulları
3.1.   Kurumsal Üyenin İptal Talebinde Bulunması Durumu
3.1.1.  Kurumsal üye, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içinde, üyelik iptal talebini SİZİNDİR.COM'a yazılı olarak iletebilir. Bu durumda Kurumsal üyenin ödemiş olduğu üyelik ücretlerinin tamamı Kurumsal üyenin üyelik bilgilerinde yer alan banka hesabına havale-EFT yoluyla iade edilir. İptalin gerçekleştirilebilmesi için kullanıcının iade faturası ibraz etmesi zorunludur.
3.1.2.  Üyelik aktivasyon tarihini izleyen 30 günden sonra SİZİNDİR.COM'a bildirilen Kurumsal üyeliği sonlandırma taleplerinde üyelik ilgili dönem sonu itibariyle sona erdirilecektir.
3.1.3.  Hizmetler kategorisinde hizmet veren Kurumsal Üye, üyeliğini iptal etmediği sürece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı site içi bilgilendirme mesajlarını, e-posta, sms, elektronik iletiler ile kısa mesajları ve aramaları almaya onay vermektedir.
3.1.4.  SİZİNDİR.COM tarafından herhangi bir kampanya veya çekiliş yapıldığı dönemde aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumsal üyeliğin sona erdirilmesi halinde, Kurumsal üyenin kampanya veya çekilişe katılım hakkı düşer.
3.2.    Kurumsal Üyeliğin Sizindir.com tarafından İptal Edilmesi Halleri
3.2.1.  Kurumsal üyenin fiillerinin veya sağladığı hizmetlerin SİZİNDİR.COM Portalı Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, üyelik başvurusu ve üyelik bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği bilgilerin eksik, yanlış veya resmi bilgilere uygun olmaması durumlarında, Kurumsal üyeliği SİZİNDİR.COM'un belirleyeceği süre ile dondurulabilir, derhal sona erdirilebilir.
3.2.2.  Üyeliğin veya üyelik altında hizmet vermenin sona erdirilmesi halinde, Kurumsal üyeye üyelik ücreti iadesinde bulunulmaz.
3.2.3.  Üyelik bedelinin herhangi bir nedenle ödeme gününde tahsil edilememesi halinde SİZİNDİR.COM 2 işgünü tahsilat denemesi yapar. Bu sürenin sonunda ödemenin halen gerçekleşememesi halinde ise üyelik iptal edilebilecektir.

4.    Kişisel Bilgilerin Transferi

Kişisel Verilerinizin depolanması ve ayrıca işlenmesi, bunların ikamet ettiğiniz ülke dışında bir yere aktarılmasını ve/veya bu yerde depolanmasını gerektirebilir. Bu Gizlilik Politikasını kabul ederek kişisel bilgilerinizin bu türdeki transferini, depolanmasını ve/veya işlenmesini kabul ediyorsunuz.

Scroll